Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website, op elk aanbod van care.testalize.me en op elke overeenkomst op afstand die via deze website tot stand komt tussen care.testalize.me en de consument.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website, op elk aanbod van care.testalize.me en op elke overeenkomst op afstand die via deze website tot stand komt tussen care.testalize.me en de consument.

Het aanvaarden van deze algemene voorwaarden, de privacy verklaring en disclaimer is een vereiste voor het gebruik van deze website en het aanvragen van een behandeling. Persoonsgegevens zijn (noodzakelijkerwijs) beschikbaar voor care.testalize.me, de behandeld arts en de verstrekkend apotheker, bij wie de bestelling wordt geplaatst. Indien je niet (langer) instemt met de verwerking van jouw persoonsgegevens, betekent dit automatisch dat je geen behandeling kunt aanvragen via deze website.

1. Definities

1.1.      In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanbod: een aanbod van care.testalize.me dat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten bevat die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken;
 2. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden webshop;
 3. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht;
 4. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit en die via de Website een Overeenkomst op afstand aangaat met care.testalize.me;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de Consument of care.testalize.me in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand;
 7. Middel voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Consument en care.testalize.me gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 8. Care.testalize.me: Openlab BV, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudende aan Goudsesingel 130, 3011KD, Rotterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 61334200;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst zoals bedoeld in artikel 6:230g Burgerlijk Wetboek, waarbij in het kader van een door care.testalize.me georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer Middelen voor communicatie op afstand;
 10. Website: https://care.testalize.me, ook wel aangeduid als webshop.

2. Identiteit

Vestigingsadres testalize.me:
Van Vollenhovenstraat 1C
3016BE, Rotterdam

WhatsApp: 06-20456572
E-mailadres: hi@testalize.me
KvK-nummer: 61334200
BTW-identificatienummer: NL854301161B01

3. Gebruik van site

3.1. Care.testalize.me zal zich inspannen om de in de branche gebruikelijke mate van netwerkbeveiliging, beveiliging van gebruikerstoegangen en beveiliging van vertrouwelijke informatie in het algemeen te bewerkstelligen.

3.2. Care.testalize.me is gerechtigd veranderingen in of aan de website aan te brengen zonder voorafgaande bekendmaking aan de Consument.

3.3. Het is de Consument niet toegestaan de website te gebruiken voor onrechtmatige en strafbare gedragingen. Dit zal onder meer het geval zijn indien het gebruik mede betrekking heeft op:

 1. de (onrechtmatige) verspreiding van auteursrechtelijk beschermd materiaal;
 2. de onrechtmatige of strafbare verspreiding van niet openbare gegevens;
 3. computervredebreuk (ook wel bekend als ‘hacken’) via internet, de website of anderszins; of
 4. vernieling, beschadiging of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en software van anderen.

3.4. Het is de Consument niet toegestaan processen in gang te zetten of te laten voortbestaan, waarvan hij redelijkerwijs kan vermoeden dat dit de overige gebruikers van de website hindert of het overige gebruik van de site nadelig beïnvloedt.

3.5. Het is de Consument niet toegestaan schermen uit de Webshop te reproduceren zonder schriftelijke toestemming van care.testalize.me.

4. Beperkingen

4.1. Care.testalize.me is gerechtigd het gebruik van de website door de Consument te beperken en/of te blokkeren, indien de Consument zijn contractuele en/of buitencontractuele verplichtingen niet, niet behoorlijk of onvolledig nakomt. Beperkingen en/of blokkeringen van het gebruik van de website kunnen zonder waarschuwing plaatsvinden en laten de overige verplichtingen van de Consument onverlet.

4.2. Bij gegrond vermoeden dat zich de in dit en/of voorafgaand artikel bedoelde gedragingen voordoen, kan de Consument de toegang tot de website worden ontzegd zonder dat hij nog aanspraak kan maken op restitutie van eventueel vooruitbetaalde vergoedingen.

5. Aanbod

5.1. Indien een Aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het Aanbod vermeld.

5.2. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het Aanbod binden care.testalize.me niet. Alhoewel care.testalize.me de grootst mogelijke zorg besteedt aan de omschrijving van de producten in de website, zijn de afbeeldingen bij een product slechts ter illustratie en binden deze care.testalize.me niet.

6.3. Het product (consult, recept, medicatie en verzending) bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het Aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 1. de identiteit en het adres en overige contactgegevens van care.testalize.me;
 2. de belangrijkste kenmerken van het product;
 3. de prijs van het product, inclusief belastingen;
 4. de eventuele kosten van aflevering;
 5. de wijze van betaling, aflevering, uitvoering en de termijn waarbinnen care.testalize.me zich verbindt het product te leveren;
 6. het al dan niet van toepassing zijn van het Herroepingsrecht.

6. Overeenkomst

6.1. Care.testalize.me verstrekt aan de Consument voordat de Consument gebonden is aan de overeenkomst, onder meer de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een Duurzame Gegevensdrager:

 1. het bezoekadres van de vestiging van care.testalize.me waar de Consument met klachten terecht kan;
 2. de voorwaarden waaronder, de wijze waarop en de termijn waarbinnen de Consument van het Herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel – indien van toepassing – een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het Herroepingsrecht;
 3. voor zover van toepassing, het feit dat de Consument de kosten van het retourneren van het product zal moeten dragen in geval van uitoefening van het Herroepingsrecht en indien het product door zijn aard niet per gewone post kan worden teruggezonden, de kosten van het terugzenden van het product;
 4. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop.

6.2. Zodra de Consument het Aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt care.testalize.me onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het Aanbod, waarmee de overeenkomst tussen care.testalize.me en de Consument tot stand komt. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door care.testalize.me is bevestigd, kan de Consument zijn aanvaarding schriftelijk herroepen. Care.testalize.me heeft te allen tijde het recht de bestelling niet te bevestigen en aldus niet te aanvaarden.

7. Herroeping

7.1. Care.testalize.me kan het Herroepingsrecht van de Consument overeenkomstig de relevante wettelijke bepalingen uitsluiten. De uitsluiting van het Herroepingsrecht geldt slechts indien care.testalize.me dit duidelijk in het Aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

8.2 Het consult en de verstrekte medicatie zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. Medische producten vallen onder de aan bederf onderhevige levensmiddelen. Care.testalize.me kan niet controleren of ze correct bewaard zijn en dus de werking niet meer garanderen. Daarnaast is medicatie persoonsgebonden in de zin van dat ze specifiek aan je zijn voorgeschreven (receptplichtig). Tenslotte kan care.testalize.me niet het risico nemen dat aanpassingen gemaakt zijn aan de medicatie.

8. Prijzen

8.1. Alle op de website getoonde prijzen zijn in euro en inclusief BTW.

8.2. Producten kunnen enkel besteld en gereserveerd worden als ze op het moment van aankoop online beschikbaar zijn in de webshop. Het productgamma en de getoonde prijzen worden periodiek aangepast. Indien de Consument een bestelling plaatst, geldt de prijs die van toepassing was op het moment van registratie van de bestelling.

8.3. Elke bestelling en reservering wordt pas in behandeling genomen en geëffectueerd na akkoord en ontvangst van de bankbetaling. In geval van weigering van de instelling voor de beveiligde bankbetaling zal de bestelling automatisch worden geannuleerd. De Consument wordt hierover geïnformeerd door middel van een e-mail.

8.4. Gedurende de in het Aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

8.5. In afwijking van het vorige lid kan care.testalize.me producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar care.testalize.me geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het Aanbod vermeld.

9. Betaling

De betaling dient voorafgaande aan de afhandeling van de bestelling te geschieden op de wijze zoals weergegeven in de Webshop, te weten door middel van Ideal of creditcard.

10. Levering

10.1 Care.testalize.me zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

10.2. Met inachtneming van hetgeen hierover in deze Algemene Voorwaarden is vermeld, zal care.testalize.me geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen twee (2) dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk twee (2) dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

10.3. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal care.testalize.me het bedrag dat de Consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen na ontbinding, terugbetalen. Het bedrag wordt verrekend met de kosten die gemaakt zijn voor het consult en het aanmaken van een recept.

10.4. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal care.testalize.me zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk vóór verzending zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.

10.5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij care.testalize.me tot het moment van bezorging van de producten aan of ophalen van de producten bij zijn apotheek door de Consument of een vooraf aangewezen en aan care.testalize.me bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

10.6. Bij ontvangst van de producten dient Consument onmiddellijk de goede staat van het geleverde na te gaan en kennis te nemen van de gebruiksvoorwaarden en instructies die aan Consument werden verstrekt. Indien een of meerdere producten gebrekkig of beschadigd zijn, dient Consument dit binnen bekwame tijd  overeenkomstig het bepaalde in artikel 16.1 van deze Algemene Voorwaarden aan care.testalize.me te melden.

10.7. Indien de bestelde producten bij twee (2) herhaalde aanbiedingen op het opgegeven bezorgadres door Consument niet in ontvangst zijn genomen, wordt het teruggezonden en ontvangt Consument hiervan een mededeling per e-mail. Indien Consument nog prijs stelt op levering kunnen hiervoor extra kosten in rekening worden gebracht, naast de kosten gemoeid met de initiële (pogingen tot) aflevering.

11. Conformiteit

11.1. Care.testalize.me staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het Aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Alleen indien overeengekomen staat care.testalize.me er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. Voor zover geneesmiddelen en medische hulpmiddelen zijn gekocht door de Consument dan dient deze voor gebruik de fabrikantenbijsluiter te hebben gelezen; deze bevat informatie (inclusief de doseringen en contra-indicaties) die de Consument dient te respecteren.

11.2. Een door care.testalize.me, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Consument op grond van de overeenkomst tegenover care.testalize.me kan doen gelden.

12. Aansprakelijkheid

12.1. Care.testalize.me kan in geen enkel geval en op geen enkele manier aansprakelijk worden gehouden voor schade van allerlei aard die kan resulteren uit een onjuist gebruik of gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of gebruik in strijd met de aard en doel van de geleverde producten.

12.2. Care.testalize.me kan niet aansprakelijk worden gehouden voor wijzigingen in de vorm of verpakking van de producten aangebracht door de fabrikanten.

12.3. Eventuele aansprakelijkheid van care.testalize.me is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de verkoopprijs van de bestelde producten dan wel de waarde van het product volgens de datum van aankoop waarbij het hoogste bedrag in aanmerking komt.

13. Eigendom

13.1. De teksten, paginavermeldingen, illustraties, foto’s, datasheets en andere illustratieve elementen in de website zijn beschermd door het auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten, welke rechten uitsluitend toekomen aan care.testalize.me dan wel zijn licentiegevers.

13.2. De inhoud van de website mag niet worden gekopieerd. Niets mag worden veranderd, op een andere website worden geplaatst, of worden gepubliceerd in welke vorm ook, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van care.testalize.me.

13.3. De website kan ook teksten, illustraties en andere elementen bevatten die door auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van derden beschermd zijn. Care.testalize.me geeft op geen enkele wijze toestemming om het intellectuele eigendom van dergelijke derden te gebruiken.

14. Klachten

14.1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk, waaronder per e-mail aan hi@testalize.me, worden ingediend bij care.testalize.me, nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd.

14.2. Bij care.testalize.me ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien (14) dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door care.testalize.me binnen de termijn van veertien (14) dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

15. Toepasselijk recht

Op overeenkomsten tussen care.testalize.me en de Consument waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is behoudens dwingendrechtelijke uitzonderingen, uitsluitend Nederlands recht van toepassing.